SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

EGEM AMBALAJ Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak şirketimiz her zaman, faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi de dahil olmak üzere insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyen uluslar arası insan hakları ilkelerine saygı duyar ve destekleriz. Bu uluslararası ilkeleri kabulümüz, iş yerini geliştirmeye, insan haklarına saygıya, çevreyi korumaya, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumları güçlendirmeye olan bağlılığımızla tutarlıdır.
 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
Çalışanların, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı duymaktayız.
 • Çocuk İşçi Çalıştırmak
Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uygun olarak şirketimizde 18 yaşın altında işçi çalıştırmamaktayız.
 • Çocuk İşçi ile karşılaşıldığı durumlarda;
       Durum yetkili personelimize bildirilir ve çocuk işçi üretim alanından uzaklaştırılır.
 • Çalışmaya ihtiyacı olan çocuk işçi tespit edilip kanun ve yönetmelik kapsamında çalışmasının uygun olmadığı anlatılır. Çalışma ihtiyacı kapsamında ailesinden bir kişinin işe başvurması gerektiği bildirilir.
 • Çalışma ihtiyacı olan çocuk işçi ihtiyacı olan eğitimler ile bilgilendirilerek daha bilinçli yönlendirilerek gerekli tedbirler alınmaktadır.
 
 • Zorla Çalıştırma ve Suistimal
Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yasak olan cezaevinde çalıştırma, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma konularında şirketimiz ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluk içinde hareket etmektedir. Şirketimizde kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere zorla çalıştırma yapılmamaktadır.
 • Ayrımcılık
Şirketimizde, ayrımcılık veya sözlü /fiziksel tacizden ile ilgili kurallar belirlenmiş olup, şirket içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemleri, yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırılmaktadır.
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler
Şirketimiz çalışanları için minimum asgari ücret uygulaması vardır. Geçerli ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemelere ilişkin her türlü yasa ve kanunlara tam bir uygunluk içerisinde hareket edilmektedir. Çalışanlara beceri ve kapasitelerini geliştirecek imkanlar tanınmakta, mümkün olan durumlarda terfi olanakları sağlanmaktadır. Konu ile ilgili detaylar Personel Yönetmeliği’nde açıklanmış ve tüm personele verilen eğitimlerle bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
 • Güvenli ve Sağlıklı İşyeri
Şirketimiz ISO 45001 belgesine sahiptir. Tüm ulusal ve uluslar arası kabul edilmiş işçi sağlığı ve iş güvenliği yasalarına uygun düzenlemeler yapılması öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda özel bir OSGB ile anlaşma yapılarak iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili hizmet alınmaktadır. İş güvenliği uzmanımız tarafından tüm risk analizleri yapılarak gerekli görülen önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Çalışanlara her sene yapılan sağlık muayenelerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilmesi ile olası meslek hastalıklarının kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Verilen rutin iş güvenliği eğitimleri ile olası iş kazaları minimize edilmektedir. Periyodik kontroller düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Çevre
Şirketimiz ISO 14001 belgesine sahiptir. Yasal olarak alınması gereken Emisyon İzni alınmıştır. Uyulması gereken yasa ve yönetmeliklerin şartları yerine getirilmektedir. Tehlikeli atıklarımız uygun şekilde ayrılarak şirketimizde tanımlı alanlarda depolanmakta ve bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Ambalaj atığı ile ilgili yasal bildirimler yapılarak yasal sorumluluklar yerine getirilmektedir.
 • Ticari Dürüstlük
Şirketimiz, işleri dürüstlük içinde ilgili yasalara saygı duyarak ve rüşvet ve hileli uygulamalardan kaçınarak yürütmektedir. Müşteri portföyü sadece nihai üreticileri içermekte, ajans ve aracı vb. kuruluşlarla iş yapılmamaktadır. Hileli ve kaçak üretim yaptığı kanıtlanmış firmalarla hiçbir şekilde çalışmamayı ilkemiz olarak benimsemekteyiz. Ticari dürüstlük ve etik kurallar Etik Değerler Yönetmeliği’nde detaylandırılmış olup tüm çalışanlarımız bu kurallara uygun davranmakla yükümlü kılınmıştır.
 • Sorun Giderme Süreci ve Çözüm Getirme
Tüm çalışanların misilleme korkusu duymadan şikayetlerini ifade etmeleri ve endişelerin uygun şekilde zamanında çözümlenmesi için sistemimiz mevcuttur. Konu ile ilgili detaylar Personel Yönetmeliği’nde verilmiş ve yapılan eğitimlerle tüm personelin konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
 • Yönetim Sistemleri
Şirketimizde ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 Sistem Belgelerimiz bulunmaktadır. Şirket faaliyetlerimiz bu sistemlerin içerdiği her türlü koşul yerine getirilerek yapılmaktadır.   Bütün çalışanlarımız bu politikaya uymak ve Sosyal Sorumluluk Politikası’nın gereklerini bilerek uygulamakla yükümlüdür.